Trang nhất » Tin Tức » Văn bản mới

Quyết Định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Thứ năm - 20/09/2012 11:29
Bookmark and Share
Quyết Định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Cà Mau

Quyết Định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC, ƯƠNG NUÔI, MUA BÁN, VẬN CHUYỂN

GIỐNG THỦY SẢN TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy định này quy định về quản  lý khai  thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển

giống thủy sản tự nhiên; trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan trong

việc quản lý, khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống  thủy sản  tự nhiên

trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

b) Không  áp  dụng Quy  định  này  đối  với  việc  ƣơng  nuôi, mua  bán,  vận  chuyển

giống thủy sản nhân tạo.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan,  tổ chức  thực hiện chức năng quản lý

Nhà nước về bảo vệ, khai  thác giống  thủy  sản và các  tổ chức, cá nhân  tham gia

hoạt động khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên

địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Những hành vi bị cấm

1. Khai thác giống thủy sản trái phép dưới mọi hình thức;

2. Khai thác trong khu vực cấm, trong thời gian cấm và các loài bị cấm khai thác;

3. Khai thác các loài giống thủy sản nhỏ hơn kích thước, trọng lƣợng quy định;

4. Khai thác gây mất an ninh trật tự, gây ô nhiễm môi trường; phương pháp, ngư cụ

khai thác không đúng quy định;

5. Khai thác, mua bán giống thủy sản dùng để làm thực phẩm;

6. Mua  bán,  vận  chuyển,  ương  nuôi  giống  thủy  sản  từ  các  hành  vi  khai  thác  vi

phạm những quy định cấm.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nguồn lợi giống thủy sản tự nhiên: là động vật thủy sản trong tự nhiên còn non

và đàn thủy sản mang trứng, tinh trùng, phôi và ấu trùng tập trung tới bãi đẻ, cửa

sông, vùng ven biển và các vùng nƣớc tự nhiên khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Khai thác giống thủy sản tự nhiên: là việc khai thác nguồn lợi giống thủy sản ở

các khu vực bãi triều ven sông, rạch, vùng cửa sông, ven biển, trên biển và các ao,

hồ, kênh, rạch, đồng ruộng và các vùng nước tự nhiên khác.

3. Khai thác giống thủy sản bằng phương pháp thủ công: là dùng tay hoặc rổ, vợt,

các dụng cụ thô sơ khác để bắt giống thủy sản (bằng sức người).

4. Khai thác giống thủy sản bằng phương tiện: là sử dụng phương tiện thủy có lắp

động cơ hoặc không có lắp động cơ kết hợp với các loại ngư cụ để bắt giống thủy

sản.

5. Sản xuất, kinh doanh giống  thủy sản:  là các hoạt động nhân giống, ương nuôi,

thuần dưỡng, mua bán, vận chuyển giống thủy sản.

6. Ương nuôi giống thủy sản tự nhiên: là việc ương, dưỡng, thuần hóa giống thủy

sản tự nhiên trong ao, hồ đạt kích cỡ, tiêu chuẩn theo qui định để đưa vào thả nuôi

hoặc cung cấp cho thị trường.

Điều 4. Khu vực cấm, thời gian cấm khai thác giống thủy sản

1. Cấm khai thác không thời hạn đối với khu vực Bảo tồn biển thuộc Vườn Quốc

gia Mũi Cà Mau.

2. Cấm khai thác theo thời gian và địa điểm quy định tại Thông tư số 89/2011/TT-

BNNPTNT ngày 29/12/2011  của Bộ  trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát  triển nông

thôn về việc ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong

năm.

3. Trường hợp cần khai thác phục vụ nghiên cứu khoa học, bảo tồn giống, theo dõi

diễn biến nguồn lợi ở các khu vực cấm và trong thời gian cấm, phải được Ủy ban

nhân dân tỉnh cho phép.

Chương II

QUẢN LÝ KHAI THÁC, ƯƠNG NUÔI, MUA BÁN, VẬN CHUYỂN

GIỐNG THỦY SẢN TỰ NHIÊN

Điều 5. Quản lý khai thác giống thủy sản

1. Điều kiện trong khai thác giống thủy sản:

a) Người được tham gia khai thác giống thủy sản: là thành viên của các Tổ hợp tác,

Hợp  tác  xã, Chi  hội  thủy  sản  (tổ  chức  quản  lý  cộng  đồng  nghề  cá)  tại  các  xã,

phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

b) Không được khai  thác  các  loài, giống  thủy  sản  tự nhiên  có  kích  thước,  trọng

lượng nhỏ hơn kích  thước,  trọng  lượng  tối  thiểu quy định  tại Phụ  lục 1 kèm  theo

Quy định này.

c) Trong trường hợp để phục vụ nghiên cứu khoa học, khảo nghiệm, di dời, bảo vệ

bãi giống,  thì chỉ được khai  thác giống  thủy  sản có kích  thước,  trọng  lượng nhỏ

hơn quy định khi có quyết định cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Tổ chức, cá nhân tham gia khai thác giống thủy sản phải chấp hành nghiêm quy

định về bảo vệ môi trường, không xả thải chất độc hại gây ô nhiễm môi trường nơi

khai thác.

2. Giống  thủy  sản  trong  tự nhiên  chỉ  cho  phép  khai  thác bằng  phương pháp  thủ

công. Trường hợp khai  thác phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, di dời bảo vệ bãi

giống theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, được phép sử dụng phương tiện

kết hợp với các loại ngư cụ để khai thác.

3. Chỉ được khai thác trong khu vực quy hoạch cho phép khai thác giống thủy sản.

4. Sử  dụng phương pháp và  dụng  cụ  phù  hợp  để  bảo  quản  giống  sau  khai  thác.

Đảm bảo thời gian lưu giữ nguồn giống trong quá trình khai thác và vận chuyển từ nơi khai thác đến nơi ương, nuôi ngắn nhất, tạo môi trường lưu giữ giống tương tự

như môi trường đang sinh sống của nguồn giống thủy sản tự nhiên.

Điều 6. Ương nuôi giống thủy sản

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động ương nuôi giống  thủy  sản  (trừ  trường hợp hộ gia

đình, cá nhân ương nuôi phục vụ nuôi  trồng của cá nhân, hộ gia đình mình hoặc

làm dịch vụ giống thủy sản cho các cơ sở có chức năng sản xuất, cung cấp giống

thủy sản) phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 3 của Quy

chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số

85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008  của Bộ  trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát  triển

nông thôn. Quy mô, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

QCVN 01-81:2011/BNNPTNT.

2. Giống  thủy  sản  sau  khi ương  nuôi xuất  bán để  nuôi  thương  phẩm, phải được

kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 và Điều

8  của Quy  chế quản  lý  sản xuất, kinh doanh giống  thủy  sản ban hành kèm  theo

Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn.

3. Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở ương nuôi giống tập trung phải có chứng chỉ

tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.

Điều 7. Mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động mua bán, vận chuyển giống  thủy sản phải có giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh giống  thủy sản do cơ quan quản  lý nhà nước có

thẩm quyền cấp (trừ trường hợp hộ gia đình mua bán, vận chuyển giống thủy sản

phục vụ nuôi trồng của hộ gia đình, hoặc vận chuyển giống thủy sản tự nhiên khai

thác hợp pháp đến các cơ sở được phép sản xuất, kinh doanh giống thủy sản).

2. Giống  thủy  sản mua bán, vận  chuyển phải  có nguồn gốc khai  thác hợp pháp,

được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi khai thác giống xác nhận.

3. Phải có giấy chứng nhận kiểm dịch  lô giống đạt chất  lượng, đảm bảo các điều

kiện kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

4. Phương tiện vận chuyển giống thủy sản phải có đủ các loại giấy tờ và trang bị an

toàn; người điều khiển phương tiện phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp

luật.

5. Tổ chức, cá nhân mua bán, vận chuyển giống  thủy  sản phải  thực hiện đầy đủ

nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Xác nhận nguồn gốc giống thủy sản

1. Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển, mua bán giống thủy sản khai thác từ tự nhiên

phải có Giấy đề nghị (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2), có xác nhận của Ủy ban

nhân dân cấp xã nơi cư trú.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 01 ngày (24 giờ) kể từ khi nhận Giấy đề

nghị,  phải  xem  xét,  xác  nhận  hoặc  không  xác  nhận  nguồn  gốc  giống  thủy  sản.

Trong trƣờng hợp không xác nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chương III

CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, KIỂM DỊCH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG

NHẬN KIỂM DỊCH GIỐNG THỦY SẢN

Điều 9. Cấp Giấy phép khai thác

1. Trường hợp khai thác giống thủy sản có sử dụng phương tiện trọng tải từ 5 tấn

trở  lên phải có Giấy phép khai  thác của cơ quan có  thẩm quyền. Các  trường hợp

khai thác giống thủy sản bằng phương pháp thủ công, khai thác có sử dụng phương

tiện trọng tải nhỏ hơn 0,5 tấn thì không phải có giấy phép khai thác.

2. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là cơ quan có thẩm quyền cấp

Giấy phép khai thác giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Mẫu Giấy phép khai thác quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư

số  24/2011/TT-BNNPTNT  ngày  06/4/2011  của  Bộ  trưởng  Bộ  Nông  nghiệp  và

Phát  triển  nông  thôn  sửa  đổi,  bổ  sung,  bãi  bỏ một  số  quy  định  về  thủ  tục  hành

chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của

Chính phủ.

4. Trình  tự,  thủ  tục hồ sơ cấp Giấy phép khai  thác giống  thủy sản  thực hiện  theo

quy định tại Điều 5 của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; khoản 1, 2, 3, 4  

Điều 1 của Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi,

bổ  sung một  số  điều  của Nghị  định  số  59/2005/NĐ-CP  ngày  04/5/2005  về  điều

kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; Điều 1, khoản 2 Điều 2 của

Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một

số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

Điều 10. Kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch

1. Việc kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch giống thủy sản thực hiện theo

quy định  tại khoản 1, 2 Điều 7; Điều 9 và khoản 5, 6 Điều 10  của Thông  tư  số

06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

2. Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận kiểm dịch được tính theo thời gian vận

chuyển từ nơi xuất phát tới nơi đến cuối cùng.

Chương IV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIỐNG THỦY SẢN TỰ NHIÊN

Điều 11. Sở Nông nghỉệp và Phát triển nông thôn

1. Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giống thủy sản tự

nhiên trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức điều

tra, thống kê, nghiên cứu các loài, giống thủy sản có giá trị kinh tế trong tự nhiên

xuất hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau để nắm được đặc điểm, tập tính sinh học, mùa

vụ  sinh  sản, địa điểm,  thời gian xuất hiện, di cư,  trữ  lượng và các  thông  tin cần

thiết khác để kịp  thời  tham mưu Ủy ban nhân dân  tỉnh chỉ đạo việc bảo vệ, phát

triển, khai thác hợp lý và ương giống, nuôi thủy sản thương phẩm.

2. Phối  hợp  với  các  sở, ngành  có  liên  quan,  chính  quyền  cấp  huyện,  cấp  xã,  cơ

quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy định này và

các quy định khác có liên quan của Nhà nước về quản lý, bảo vệ, khai thác, ương

nuôi, mua bán, vận chuyển giống  thủy sản  tự nhiên để các  tổ chức, cá nhân biết,

thực hiện đúng quy định.

3. Chỉ đạo  các  cơ quan  chuyên môn  trực  thuộc  tích  cực hỗ  trợ  chính quyền  cấp

huyện,  cấp xã  thực hiện  tốt  công  tác quản  lý, bảo vệ phát  triển nguồn  lợi giống

thủy  sản  tự  nhiên;  quản  lý  các  hoạt  động  khai  thác,  ương  nuôi, mua  bán,  vận

chuyển giống  thủy  sản đúng quy định của pháp  luật;  tập huấn, chuyển giao, ứng

dụng các tiến bộ kỹ thuật trong ương nuôi giống thủy sản, quản lý tốt môi trường

vùng  nuôi;  cấp  phép  hoạt  động  khai  thác  giống  thủy  sản;  kiểm  dịch  chất  lượng

giống, điều kiện vệ sinh thú y, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng

cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm.

4. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn giống thủy

sản tự nhiên. Nghiên cứu các biện pháp nhằm thực hiện một số chính sách khuyến

khích, phát triển giống thủy sản tự nhiên. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động

sản xuất, kinh doanh giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh; xử lý các hành vi vi

phạm trong lĩnh vực quản lý giống thủy sản tự nhiên theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Các sở, ban, ngành có liên quan, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn

thể, cơ quan thông tin đại chúng

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện,

thành phố Cà Mau  tuyên  truyền, vận động nhân dân  thực hiện nghiêm nội dung

Quy định này và các quy định khác của Nhà nước có liên quan để bảo vệ và phát

triển bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 13. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh và chỉ đạo UBND

cấp xã thực hiện tốt các nội dung sau:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy định này và các quy định khác có

liên quan của Nhà nước về quản  lý, bảo vệ, khai  thác, ương nuôi, mua bán, vận

chuyển giống thủy sản tự nhiên để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu, thực hiện

đúng quy định.

b) Xây dựng các đề án, phƣơng án tổ chức quản lý, bảo vệ, khai thác, ương nuôi,

mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên và tổ chức công bố công khai trong thời gian 07 ngày, kể  từ ngày được cấp có  thẩm quyền phê duyệt; đồng  thời,  tổ

chức  triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn

lợi thủy sản; khai thác hợp lý, phát huy giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có

của địa phương.

c) Chỉ đạo  các  lực  lượng  chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân  cấp xã  tăng

cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác, ương

nuôi, kinh doanh, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên, đặc biệt là hành vi vi phạm

có tổ chức, kích động gây mất an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ. Giải

tỏa chướng ngại vật, các loại ngư cụ khai thác giống thủy sản trái phép, như: dùng

lưới mành để đăng hoặc đóng trủ, cắm chà, nò, đó, vó, lú... ngăn cản đường di cư

tự nhiên của giống  thủy  sản và  làm cản  trở giao  thông  thủy  trên các  tuyến  sông,

rạch và ven biển.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn lợi giống thủy sản tự nhiên tập trung:

a)  Tổ  chức  tuyên  truyền,  vận  động,  giáo  dục  người  dân  địa  phương  tuân  thủ

nghiêm Quy định này và các quy định khác của Nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy

sản.

b) Quản  lý chặt chẽ các Tổ hợp  tác, Hợp  tác xã hoạt động khai  thác, ương nuôi,

mua bán giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn quản lý.

c) Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các cơ

quan chuyên môn cấp huyện có  liên quan  trong việc  lập kế hoạch cho phép khai

thác giống thủy sản tự nhiên và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Điều  14.  Tổ  chức,  cá  nhân  tham  gia  khai  thác,  ương  nuôi,  mua  bán,  vận

chuyển giống thủy sản

Chấp  hành nghiêm  chỉnh Quy  định này  và  các  quy  định hiện hành khác  có  liên

quan về khai  thác, bảo vệ giống  thủy sản  tự nhiên; kịp  thời phát hiện,  tố giác và

ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có  thành  tích xuất sắc  trong việc  thực hiện Quy định này và

các quy định khác có liên quan đến quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn lợi giống thủy

sản trong tự nhiên sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định  trong quản  lý bảo vệ, khai  thác, ương

nuôi và mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên, tùy theo tính chất, mức độ

sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát  triển nông  thôn chủ  trì, phối hợp với Thủ

trưởng  các  sở, ban, ngành và đơn vị  có  liên quan hướng dẫn,  tổ  chức  triển khai

thực hiện tốt Quy định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức

triển khai và theo dõi thực hiện Quy định này; định kỳ báo cáo tình hình và kết quả

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân

tỉnh.

                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                    KT. CHỦ TỊCH

                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                     Lê Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới
 

Chuyên Mục Phát Thanh

Bài hát về Đầm Dơi


  • Firefox IE Chrome Opera Maxthon Netscape SafariL TheWold Về đầu trang